ข้อสังเกตุการเลือกตั้ง24 มีนา BY ANFREL

  0
  99

  ภารกิจสังเกตการณ์การเลือกตั้งนานาชาติ สําหรับ การเลือกตั้งทั่วไปของราชอาณาจักรประเทศไทยในปี 2562
  รายงานสถานการณ์เบื้องต้น
  ​โดย ANFREL’s International Election Observation Mission – IEOM

  ที่มาของ ภารกิจสังเกตการณ์การเลือกตั้งนานาชาติของเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี ภารกิจสังเกตการณ์การเลือกตั้งนานาชาติของเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรีหรือ “อันเฟรล” (​ANFREL’s International Election Observation Mission – IEOM) สําหรับ การเลือกตั้งทั่วไปของประเทศไทยในปี 2562

  คณะทํางานในภารกิจนี้ ประกอบไปด้วยผู้สังเกตการณ์เลือกตั้งนานาชาติจํานวน 34 คน ซึ่งมีนักวิเคราะห์ การเลือกตั้งจํานวน 2 คนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลานานถึง45วันทีมที่หนึ่งซึ่งมีผู้สังเกตการณ์ 8คนที่ลงพื้นที่ สังเกตการณ์เป็นเวลา 14 วันและทีมที่สองซึ่งมีผู้สังเกตการณ์ 24 คนที่ลงพื้นที่สังเกตการณ์เป็นเวลา 10 วัน

  คณะสังเกตการณ์การเลือกตั้งนานาชาติได้ปฏิบัติหน้าที่สังเกตการณ์การเลือกตั้งทั้งในด้านการรณรงค์หาเสียงของผู้สมัครจากพรรคการเมือง การสัมภาษณ์เชิงลึกต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเลือกตั้ง การรวบรวมข้อมูลจากสื่อและ งานวิชาการต่างๆ รวมทั้งการสุ่มตัวอย่างในการสังเกตการณ์หน่วยเลือกตั้ง

  อันเฟรลได้สังเกตุการณ์ในหน่วยเลือก ตั้งทั้งหมด 27 หน่วยในวันลงคะแนนล่วงหน้าเมื่อวันที่ 17มีนาคมและได้สังเกตหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศทั้งหมด จํานวน 492 หน่วยเลือกตั้งใน 30 จังหวัดทั่วประเทศในวันเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม

  รายงานเบื้องต้นฉบับนี้ประกอบไปด้วยการประเมินกิจกรรมก่อนวันเลือกตั้งรวมทั้งการดําเนินการในวันเลือกตั้ง เริ่มจากการเปิดหีบไปจนถึงการนับคะแนน รวมทั้งการรวมผลและการนําเสนอผลคะแนนต่อสาธารณะ อันเฟรล จะนําเสนอรายงานฉบับเต็มในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการซึ่งจะทําให้เรามีข้อมูลที่ครอบคลุมเพิ่มเติมจากรายงานเบื้องต้นฉบับนี้และประเมินผลการเลือกตั้งหลังการจัดเลือกตั้งด้วย รวมทั้งข้อขัดแย้งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น โดยจะมีการจัดทําข้อเสนอแนะต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเลือกตั้งทั้งหมดเพื่อพิจารณาต่อไป

  เครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรีหรืออันเฟรลขอแสดงความชื่นชมต่อ ประชาชนชาวไทยในการจัดการเลือกตั้งที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่เรียบร้อยในวันที่ 24 มีนาคม

  ผู้ส้งเกตการเลือกตั้งนานาชาติทั่วประเทศเราไดเห็น ความตั้งใจของประชาชนและความปรารถนาที่จะจัดให้มีกระบวนการประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นใหม่ในประเทศหลังจากการปกครองโดยทหาร เป็นระยะเวลาหลายปี แมจะมีองค์ประกอบพื้นฐานด้านประชาธิปไตยอยู่อย่างจำกัด

  อันเฟรลเห็นว่า การเลือกตั้งเป็นขั้นตอนแรกที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการของประชาชนที่ต้องการมีส่วนร่วมทางการเมือง

  ในรายงานอัลเฟรลได้ประเมินเบื้องของขั้นตอนการจัดการเลือกรวมทั้งข้อเสนอแนะทั่วไปต่อคณะกรรมการเลือกตั้งของประเทศไทยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลายให้พิจารณาผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนมาใช้สิทธิ์จำนวนมากกว่า 65% ซึ่งทำให้กล่าวได้ว่า ประชาชนยังคงเชื่อมั่นในการกาบัตรลงคะแนน และและต้องการเกิดการเปลี่ยนแปลง

  ดังนั้นการที่ผู้สังเกตการเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้พบเห็น ข้อสังเกตบางประการที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการลงคะแนนและได้ร้บการจัดการแก้ไขทันท่วงทีนั้นเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการ การจัดการเลือกตั้ง ขั้นตอนการจัดการเลือกตั้งในวันเลือกตั้งทั่วไปเกิดขึ้นอย่างเรียบร้อย

  แม้จะมีการติดขัดบ้างในขั้นตอนการจัดการ แต่ก็ไม่ได้ส่งผลระทบต่อการใชสิทธิในการออกเสียงของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
  สำหรับรายละเอียดที่สำคัญทั้งหมด สามารถดาวโหลดฉบับเต็ม ตามลิงค์


  แสดงความคิดเห็น